(030) 608 00 08 info@cubiceyes.com

Privacyreglement CubicEyes B.V

In dit privacyreglement wordt een aantal definities gebruikt (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de CubicEyes internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
CubicEyes: CubicEyes B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 52056805, statutair gevestigd te Nieuwegein aan de Dorpsstraat 46, 3433 CL.
Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Toelichting op dit Reglement
  De Wbp is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De Wbp staat bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder een aantal voorwaarden toe. CubicEyes mag dan ook de door u verstrekte gegevens niet zonder meer verwerken. CubicEyes heeft de wettelijke plicht om haar klanten/bezoekers van de website :
 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door CubicEyes worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
  CubicEyes vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft CubicEyes in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens CubicEyes expliciet om toestemming moet vragen.
 1. De persoonsgegevens die CubicEyes gebruikt en het doel van het gebruik.
  CubicEyes vraagt u om bij uw aankoop/bestelling een aantal gegevens in te vullen. Zo vraagt CubicEyes naast de bedrijfsgegevens om uw naam/telefoonnummer/e-mail adres. Deze gegevens stellen CubicEyes in staat om:
 • de overeenkomst die klanten met CubicEyes sluiten (administratief) te kunnen afhandelen;
 • klanten te kunnen bereiken als dat nodig is ;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u onze nieuwsbrief toe te sturen.

Voor het registreren van de hier bovenvermelde gegevens heeft CubicEyes geen toestemming nodig. De nieuwsbrief mogen we u toesturen omdat u een relatie bent. Indien u op de toezending van deze nieuwsbrief geen prijs stelt, dan kunt u zich daarvoor uiteraard afmelden middels de link in de nieuwsbrief.

IP- adressen/ Cookies
CubicEyes houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen CubicEyes in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van Cookies
Als u de website van CubicEyes bezoekt worden er automatisch Cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u de website van CubicEyes bezoekt en welke webpagina’s u het meest bezoekt.

Er zijn verschillende soorten Cookies. CubicEyes heeft voor het plaatsen van sommige Cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt CubicEyes door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke Cookies kunt u intrekken door dit te wijzigen in de door u gebruikte browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  CubicEyes verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de CubicEyes- organisatie, tenzij:
 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die CubicEyes met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld doordat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies (zie voor meer informatie hier boven).
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • CubicEyes verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van CubicEyes worden ingezien worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door CubicEyes beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van CubicEyes hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan CubicEyes verstrekte persoonsgegevens;
 • CubicEyes heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. CubicEyes hanteert een termijn van twee jaar na de het laatste klantcontact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal CubicEyes zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Aan het recht op een afschrift is een bedrag van €5,- per afschrift verbonden, vooraf te betalen;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk/per email bij CubicEyes aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is/kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht van CubicEyes.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met CubicEyes opnemen en probeert CubicEyes er samen met u uit te komen.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van CubicEyes. Als u CubicEyes een bericht stuurt over dit reglement of over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp alstublieft ‘Privacyreglement’  vermelden?

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden alleen op deze website gepubliceerd.